1, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

హైకూలు


నాదే చొక్కా
పట్టట్లా -
చిన్నప్పటిది

ఇంకా డబ్బులే కాలా
బాల్యంలో గోతులు తీసి
దాచిన తూనీగ

2 కామెంట్‌లు: