5, ఏప్రిల్ 2017, బుధవారం

తెలుగు క్విజ్


కవి - నిర్వచనాలు

1. వేదాలలో కవి కున్న అర్థం ఏమిటి?
2. "ప్రతిభాశాలియై నిపుణముగా వర్ణించువాడే కవి" అన్నది ఎవరు?

కావ్యం - నిర్వచనాలు

3. "లోకోత్తర వర్ణనా నిపుణుడైన కవి కర్మ కావ్యం " అన్నది ఎవరు?
4. "సహితములైన శబ్ధార్థములే కావ్యం" అన్నది ఎవరు?
5. " కావ్యమునకు ఇతివృత్తం శరీరం, రసం తత్సౌందర్య హేతువు" అన్నది ఎవరు?
6. " ఇష్టార్థ వ్యవచ్చిన్న పదావళే కావ్యం" అన్నదెవరు?
7. "గుణాలంకార యుక్త శబ్ధార్థములు కావ్యం" అన్నదెవరు?
8. "రసాత్మక వాక్యం కావ్యం" అన్నదెవరు?
9. "నిర్దోష, గుణాలంకార రసవంత వాక్యం కావ్యం" అన్నదెవరు?
10. "గుణాలంకార రీతి, రసోపేత, సాధు శబ్ధార్థ సందర్భం కావ్యం" అన్నదెవరు?
11. " రమణీయార్థ ప్రతిపాదక శబ్ధం కావ్యం" అన్నదెవరు?
12. "రసాలంకార యుక్త, సుఖ విశేష సాధనం కావ్యం" అన్నదెవరు?
13. "శబ్ధార్థ యుగళమే కావ్య శరీరం" అన్నదెవరు?
14. "శాస్త్రమునకు విరుద్దమైనదే కావ్యం" అన్నదెవరు?
15. " ఆవేశ, అప్రయత్న మూర్తీభూత పద, భావములే కవిత్వం" అన్నదెవరు?
16. "శక్తియుత భావములు సహజముగా ఉప్పొంగుటయే కవిత్వం" అన్నదెవరు?
17. " ఉప్పొంగు భావ ప్రవాహమునకు పరీవాహమే కవిత్వం" అన్నదెవరు?


జవాబుల కొరకు కింద వ్యాఖ్యలలో చూడండి...