20, మార్చి 2022, ఆదివారం

దత్తపది..

 కలము, మలము, జలము, పొలము 


సకలము తనకే యనక కొంత యిచ్చు కో

మలము కలిగి నట్టి మంచి మనిషి

పూజల మునుగకనె పుణ్యఫలము నొందు

అనె వినోబ పొలము దానమడిగి

11, మార్చి 2022, శుక్రవారం

న్యస్తాక్షరి: బ్ర -హ్మ - చా - రి

 బ్రహ్మచారిగాను బ్రతుకును గడుప, బ్ర

హ్మయ్య గీసె  నుదుట మాయగీత

చాలటంచు నొకడు కలత చెంది, మరి ప

రిణయమున్ జరుగక ప్రాణ మిడిచె