11, ఫిబ్రవరి 2016, గురువారం

వీరుడా! హనుమంతూ!


 
 
 
 
 
 

వీరుడా! హనుమంతూ!
నీవు నా కులమన్నా కాకపోతివి

కాక పెట్టి కల్లోలం సృష్టించటానికి
నీది నా మతమన్నా కాకపాయే

ఎదుటి మతంపై విషం విరజిమ్మటానికి

 నీవు నా పార్టీ అయినా కాకపోతివి

మొఖం జూపి మొసలి కన్నీళ్ళు కార్చడానికి
అయినా వీరుడా!

ఎండలో ఎండుతూ

వానలో తడుస్తూ

మంచులో కూరుకపోయి

నా దేశానికి గోడైనావ్!

 నా దేశం కోసం నీ దేహాన్ని

నా ప్రజల కోసం నీ ప్రాణాన్ని

అనాయసంగా అర్పించావు

నీకన్నా వీరుడెవరు?

నిన్ను మించిన ధీరుడెవడు?

అందుకే అందుకో

నా కన్నీళ్ళను నీ కోసం

అక్షరాలుగా అర్పిస్తున్నా

నీ పాదాలను అభిషేకిస్తున్నా

జై జవాన్! జై జై జవాన్!!

 
-నాయుడుగారి జయన్న