1, జనవరి 2019, మంగళవారం

కలే!కడదామనుకున్నా
కలలోనైనా గాలి మేడలు.
కనిపిస్తే కదా!
కంటికి కునుకు జాడలు!