11, డిసెంబర్ 2012, మంగళవారం

ఏదో చెప్పాలని ఉంది..

ఏదో చెప్పాలని ఉంది.
 కాని ఏమి చెప్పను.
నా దేశం అవినీతి మయమైపోయిందని చెప్పనా ? 
కుళ్ళిన రాజకీయాలతో నిండిపోయిందని చెప్పనా?
ఏమని చెప్పను?


5, డిసెంబర్ 2012, బుధవారం

లోకం ఎటుపోతుంది?

మన దేశానికిప్పుడు అవినీతి మహ్మరి అంటుకుంది.
దీనికి మందు యువతరం చేతుల్లో ఉంది.
ఇటు చూడండి...
అవినీతి నేతలకు అడుగడుగున జేజేలు
నీతి కలిగిన నేతలకు నిరాదరణలు
ఏమిటీ వైపరిత్యం?