27, నవంబర్ 2019, బుధవారం

మేం మనుషులమేనా?


అమ్మా!
మేం గుండెలేని మొండి మనుషులం
కరుణలేని కఠినాత్ములం
అనంత పాపపంకిలంలో మునిగితేలుతున్న పాపాత్ములం
మీరు చస్తేనే చలించలేదు
ఈ కన్నీళ్ళకు కరిగిపోతమా?
మీరు మాలాగే బండగా బతకడం నేర్చుకొండి
మీ కష్టాలు మీవే
మీ కన్నీళ్ళు మీవే
మీ బతుకు ఇక్కడ ఎవరికి కాబట్టింది కనుక
ఎవడి పనుల్లో వాడున్నాడు
తోడొచ్చే ఉద్యోగులు ఎక్కడ తొంగొని ఉన్నారో ఎవరికి ఎరుక?
ఏసిన మెతుకులు ఏరుకోవటంలో కొందరు బిజీ
ప్రభువుల పల్లకీ మోయడానికి కొన్ని భుజాలు రెడీ
భజనలు, బాకాలు సరేసరి
న్యాయదేవత కళ్ళకు గంతలుండటం పాతమాట
నోటికి కూడా ఇప్పుడు కొత్త మూత
అందుకనే అటువైపు చూడకండి
మేము మనుషులమన్న మాట మర్చిపొండి
పైనున్నాడో లేదో తెలియదు
ఉన్నా లేకున్నా మీ ఉసురైతే ఊరికే పోదు
అది చూడడానికైనా అగండి
అది చూడడానికే బతుకండి.
- ఎన్. జయన్న