19, జనవరి 2020, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం


పలువురు మెచ్చు రీతిన యపప్రద లేక యభంగ వీరులై
నిలిచిరి రాజు లిచ్చట, అనింద యపూర్వ కవిత్వ సంపద
న్నిలిపిరి తారలై సుకవు లెందరొ, వారసులై యబద్దమున్
పలుకరు రాణ్మహేంద్ర పుర వాసులు, సత్యము నెన్న డేనియున్