11, మార్చి 2022, శుక్రవారం

న్యస్తాక్షరి: బ్ర -హ్మ - చా - రి

 బ్రహ్మచారిగాను బ్రతుకును గడుప, బ్ర

హ్మయ్య గీసె  నుదుట మాయగీత

చాలటంచు నొకడు కలత చెంది, మరి ప

రిణయమున్ జరుగక ప్రాణ మిడిచె


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి