14, మే 2020, గురువారం

నీటిమాట

నీటిమాట
మనమే...
ఎగువనుంటే ఓ మాట
దిగువనుంటే మరో మాట
నది ఆవలి వైపో మాట
నది ఈవలో మాట
ఎడమ కాలువ మీదో మాట
కుడి కాలువ మీదో మాట
ఎవడూ తేల్చని లెక్కలు
ఎప్పటికీ తెగని పంచాయతీ
పారే ఏరు పారుతూనే ఉంటుంది.
ఎండే నోరు ఎండుతూనే ఉంటుంది.
- ఎన్. జయన్న

2 కామెంట్‌లు: